CENTRUL DE INOVARE ŞI TRANSFER TEHNOLOGIC CUGIR - ALBA

Cuvinte cheie: inovare, transfer tehnologic, evaluare, audit, domenii de specializare inteligentă, dezvoltare economică.

Viziunea privind rolul unei infrastructuri de transfer tehnologic

Necesitatea inovării este dată de cerinţele şi exigenţele dezvoltării şi managementul noilor produse şi servicii, care sunt determinate de existenţa competiţiei internaţionale, a creşterii cererii consumatorilor, de dezvoltarea rapidă a dezvoltării tehnologice şi de noile norme şi standarde privind protecţia mediului, bune practici etc. Inovarea reprezintă cel mai important factor de succes în competiţia intensă dintre firme, fiind avantajate doar companiile care au câştigat noi avantaje competitive. Inovarea este concretizată dacă ideile noi sunt implementate în noi produse, servicii şi procese, care găsesc o utilizare reală pe piaţă. De aceea, succesul comercial este din ce în ce mai dependent de capacitatea companiei de a crea noi produse, servicii şi procese. Pentru a se adapta rapid schimbărilor, firmele trebuie să fie capabile să prevadă noile tendinţe sau chiar să le determine, în scopul configurării de noi afaceri. Cercetarea autohtonă  joacă  încă  un rol redus în dezvoltarea economică, transferul rezultatelor şi aplicarea lor în economie făcându-se încet şi cu dificultate.


Asociaţia pentru Dezvoltare Socio - Economică Alba


Asociaţia pentru Dezvoltare Socio - Economică Alba (ADSEA) îşi propune să contribuie la dezvoltarea socio-economică a judeţului Alba prin accesarea de fonduri naţionale şi europene şi implementarea de proiecte în parteneriat cu instituţii şi organizaţii de nivel local, regional, european. ADSEA are ca membrii Consiliul Judeţean Alba, Parcul Industrial Cugir, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia şi Universitatea Politehnica Timişoara. În cadrul ADSEA funcţionează Centrul Regional de Resurse pentru Ocupare şi Formare Profesională Cugir (CROPF) care a fost înfiinţat în anul 2014 în cadrul unui proiect de formare profesională implementat de Consiliul Judeţean Alba cu sprijinul fondurilor nerambursabile alocate de Comisia Europeană prin programul POSDRU 2007-2013. Acesta dispune de săli de curs, staţii grafice pentru proiectare industrială şi un atelier dotat cu maşini cu comandă numerică şi aparat de măsură în coordonate 3D.

Asociaţia, prin membrii fondatori, poate să faciliteze dezvoltarea unor măsuri şi intervenţii la nivel local, regional, naţional în ceea ce priveşte dezvoltarea economică, corelarea învăţământului cu nevoile pieţei muncii, îmbunătăţirea pregătirii practice a cursanţilor, modificarea sau îmbunătăţirea curriculelor, îmbunătăţirea modului de lucru între firme ca angajatori şi furnizorii de formare, publici sau privaţi. Asociaţia poate deveni un militant local pentru promovarea unor forme inovative, adaptate de la nivel european. În acelaşi timp, ADSEA a încheiat acorduri de colaborare cu asociaţii naţionale: APITISIAR - ASOCIAŢIA PARCURILOR INDUSTRIALE DIN ROMÂNIA, cu Clusterul PRELMET Transilvania din domeniul prelucrării metalelor si Asociatia Generala a Inginerilor din Romanaia-AGIR, a iniţiat întâlniri cu oameni de afaceri pentru a identifica nevoile acestora de dezvoltare, atât pe partea de resurse umane cât şi pe partea de accesare a finanţărilor europene..

ADSEA este promotorul înfiinţării viitorului Centru de Inovare şi Transfer Tehnologic (CITT) Cugir – Alba. Domeniile de specializare inteligentă pentru care CITT va furniza servicii de transfer tehnologic sunt: industria auto,mecatronica, sectorul agroalimentar şi prelucrarea lemnului şi industria mobilei.
Structura parteneriatului ADSEA conferă organizaţiei resursele umane cu înaltă calificare în măsură să contribuie la promovarea transferului tehnologic. Specialişti din mediul universitar (specializări tehnice), parcul industrial, administraţia publică îşi vor conjuga competenţele specifice conferind demersului soliditate şi rigoare ştiinţifică adaptată mediului economic şi cadrului legislativ.


Obiective, strategii şi mecanisme de implementare a CITT Cugir - Alba


În România, centrele de transfer tehnologic se află încă la început de drum, într‐o perioadă de pionierat, ţara noastră având de recuperat un decalaj considerabil faţă de alte ţări europene. Activitatea ADSEA vizează în mod deosebit sprijinirea investiţiilor ce au ca scop modernizarea şi inovarea în cadrul întreprinderilor active în domeniile regionale de excelenţă, dinamizarea afacerilor în aceste domenii şi facilitarea accesului firmelor la noile tehnologii. Cercetarea‐dezvoltarea în domeniile de specializare trebuie intensificată  pentru a reduce decalajele în această  privinţă  față  de alte regiuni, concomitent cu intensificarea transferului tehnologic şi aplicarea în economie a rezultatelor cercetării pe scară  mai largă  pentru a îmbunătăți competitivitatea firmelor din Regiunea Centru.

Obiectivele viitorului Centru de Inovare şi Transfer Tehnologic vor fi: facilitarea şi stimularea transferului tehnologic în domeniile de specializare inteligentă (industria auto,mecatronica,sectorul agroalimentar, prelucrarea lemnului şi industria mobilei), promovarea investițiilor în cercetare-dezvoltare şi inovare prin dezvoltarea de legături şi sinergii între întreprinderi, creşterea gradului de informare şi conştientizare asupra inovării în zonele şi grupurile ţintă.

Actualmente sunt în lucru la nivelul asociației ADSEA proceduri de sprijin pentru achiziţionarea de servicii de consultanţă pentru inovare: consultanţă managerială, asistenţă tehnologică, servicii de transfer de tehnologie, consultanţă în materie de achiziţie, protejare şi comercializare a drepturilor de proprietate intelectuală şi pentru acordurile de acordare a licenţelor, servicii de consiliere referitoare la utilizarea standardelor pe diferite domenii. În strategia ADSEA se află susţinerea modernizării IMM‐urilor active în domeniile de excelență  prin introducerea de tehnologii puţin poluante şi cu consumuri reduse de energie, sprijinirea achiziționării de brevete şi patentelor de către de către IMM‐urilor active în domeniile de excelență, susţinerea tuturor formelor de inovare în cadrul firmelor care activează în domeniile de excelență. 


Mecanismele noi avute în vedere la nivelul organizaţiei pentru a facilita comercializarea cunoştinţelor / tehnologiilor sunt: crearea şi dotarea Centrului de Inovare şi Transfer Tehnologic Cugir – Alba, dezvoltarea de baze de date cu informații privind ofertele de cercetare-dezvoltare şi cererea în domeniu provenită de la mediul economic, sprijinirea IMM-urilor pentru accesarea ajutoarelor de minimis pentru achiziționarea şi implementarea unor rezultate ale cercetării, consiliere privind gestionarea drepturilor de proprietate intelectuală şi de achiziție, organizarea de evenimente de brokeraj si servicii suport dedicate acestora, acordarea de servicii de asistenţă şi consultanţă în vederea dezvoltării de activităţi economice inovative, elaborarea de studii de investiţii tehnologice, prognoză şi evaluare tehnologică, audit tehnologic, organizarea şi participarea la evenimente destinate de informare şi conştientizare asupra inovării, furnizarea de servicii pentru proof of concept, analiza nivelului de pregătire pentru investiţii, asistența la retehnologizarea agentilor economici, sprijin pentru IMM inovatoare pentru recrutare de personal calificat, evaluare şi audit tehnologic, veghe tehnologică, servicii de coaching si mentorat de specialitate, plasarea studenților şi a elevilor din invatamantul vocational şi tehnic în mediul de afaceri, realizarea de prototipuri, activităţi demonstrative, crearea de spin-off-uri si start-upuri, studii de fezabilitate, mentorat în managementul inovaţiei.

Se va acorda sprijin pentru servicii de transfer tehnologic cu valoare adăugată: campanii pentru creşterea conştientizării, servicii de matchmaking, facilitarea parteneriatelor de afaceri, inclusiv prin proiecte de colaborare între mediul de afaceri şi furnizorii de tehnologie (universități, brokeri de tehnologii), crearea de platforme şi rețele, dobândirea de cunoştințe / achiziţie de tehnologie, instruire în managementul inovării, de cercetare de piaţă pentru proprietate intelectuală, informare tehnologică, prognoze pe teme legate de CDI, analize statistice.


Concluzii


Restabilirea unei legături puternice între cercetare şi economie  şi creşterea inovării reprezintă mijloace ce a asigură o dezvoltare durabilă a economiei. Implicarea activă  a entităţilor din domeniul cercetării, a cercetătorilor,a companiilor  şi structurilor de sprijinire a afacerilor, a autorităţilor publice  şi a universităţilor reprezintă  cheia succesului oricărui demers în vederea creşterii rolului cercetării-dezvoltării în economia zonei. Cercetătorii, entităţile din domeniul cercetării şi companiile regionale sunt în acelaşi timp beneficiarii finanţărilor şi principalii agenţi ai inovării.


Dr. ing. Emil Nicolae MUNTEAN,
Director General Parcul Industrial Cugir
Presedinte ADSEA